Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych

Diagnoza pedagogiczna pozwala analizować przyczyny trudności w uczeniu się i wskazać podłoża tych trudności. Uzyskane podczas badania informacje służą do określenia poziomu wiedzy i umiejętności w stosunku do wymagań programowych obowiązujących na danym etapie kształcenia.

Po wykonaniu badania formułowane są wnioski i badany otrzymuje zalecenia do pracy.

Istnieje możliwość wykonania również badania psychologicznego określającego poziom rozwoju inyelektualanego osoby.

Terapia indywidualna

Terapia to specjalistyczna pomoc mająca na celu niesienie pomocy dzieciom, u których występują zaburzenia i nieprawidłowości rozwojowe.
 Proponujemy zajęcia dla dzieci przedszkolnych, szkolnych oraz młodzieży.

Oferowane formy terapii indywidualnej:

 • terapia przygotowująca dzieci do rozpoczęcia edukacji szkolnej,
 • terapia dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania,
 • terapia dzieci mających trudności z poprawną pisownią,
 • rehabilitacja wyższych funkcji słuchowych, czyli zajęcia terapeutyczne dla dzieci z wadą słuchu, Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego lub osłabioną percepcją słuchową,
 • terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
 • terapia ręki.

Terapia grupowa

Oferowane formy terapii grupowych:

„TUS” – czyli Trening Umiejętności Społecznych:

Celem zajęć jest nauczenie dzieci konkretnych umiejętności składających się na funkcjonowanie społeczne. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci: mających trudności z funkcjonowaniem w grupie oraz dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, np. z zespołem Aspergera czy autyzmem.

Rekrutacja na zajęcia jest bezpłatna.Spotkanie rekrutacyjne trwa 40-60 minut i składa się z trzech części:

 • wywiadu z rodzicami na temat funkcjonowania dziecka,
 • analizy dokumentacji medycznej,
 • rozmowy z uczniem.

Celem rekrutacji na zajęcia jest poznanie dziecka i dopasowanie oddziaływania terapeutycznego do aktualnego poziomu funkcjonowania dziecka.

TUS to zajęcia prowadzone w małych grupach (od 4 do 6 osób) przez dwóch terapeutów. Odbywają się cyklicznie– raz w tygodniu i trwają 60 minut. Jeden cykl zajęć to 10 spotkań, drugi cykl zajęć to również 10 spotkań.(Rodzice w pierwszym miesiącu zajęć otrzymują grafik dni wolnych od zajęć wynikających ze świąt, ferii itp.).

Po każdym zakończonym cyklu spotkań prowadzone są rozmowy indywidualne z rodzicami, przekazywane są wnioski do dalszej pracy, ze względu na poczynione postępy podejmowana jest decyzja o konieczności uczestnictwa w kolejnym cyklu spotkań.

„SIŁACZ” – terapia dla dzieci odrzuconych przez rówieśników lub z niską samooceną

Brak akceptacji niektórych uczniów przez rówieśników to problem tak stary, jak samo istnienie szkolnictwa, ale wciąż aktualny i groźny. Nieakceptowane dziecko zwykle samo sobie nie poradzi z odrzuceniem przez innych, co może mieć poważne konsekwencje dla jego psychiki. Dlatego proponujemy zajęcia mające na celu poznanie mocnych stron u dziecka, podwyższenie jego samooceny, wyposażenie w wskazówki do nawiązywania nowych kontaktów z innymi i utrzymania ich, zapoznanie z technikami asertywności i relaksacji.

Rekrutacja na zajęcia jest bezpłatna. Spotkanie rekrutacyjne trwa 30-60 minut.

Proponujemy zajęcia grupowe (max. 4–6 os. i 2 terapeutów).

„Skuteczne Sposoby Utrwalania i Zapamiętywania Zasad Ortograficznych” – terapia ortograficzna

Dobra znajomość zasad ortograficznych i umiejętność zastosowania ich w pisowni pomaga unikać błędów.

Dzieci poznają je w szkole stopniowo, jednak zasady pisowni w języku polskim nie należą niestety do najłatwiejszych. Mnogość reguł i liczne wyjątki nie ułatwiają nauki. Wkuwanie ich na pamięć, bez zrozumienia, mija się z celem, jeżeli dziecko nie będzie potrafiło wykorzystać ich w praktyce.Naukę można uprzyjemnić i usprawnić wykorzystując różne techniki skutecznego zapamiętania zasad prawidłowej pisowni.

Zapraszamy na zajęcia grupowe w grupach 4-6 osób.

„Terapia Ręki”

Na co dzień nie zawsze to zauważamy, ale ręka to niezwykle wyspecjalizowany narząd, który odpowiedzialny jest za ogromną ilość istotnych funkcji.

Dla kogo terapia ręki? Gdy Twoje dziecko…

 • ma trudności z planowaniem ruchowym i uczeniem się nowych czynności manualnych, manipulacyjnych;
 • niechętnie podejmuje czynności wymagających precyzyjnych ruchów dłoni czy palców (jak pisanie i rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów);
 • ma problemy z nauką samoobsługi (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików);
 • ma wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej;
 • ma trudności z koordynacją obu rąk podczas zabaw manipulacyjnych;
 • wykonuje czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i bardzo niedbale;
 • szybkość ruchów dziecka nie jest dostosowana do zadania;
 • nie lubi dotykać nowych i różnorodnych faktur;
 • dostarcza sobie dodatkowych wrażeń proprioceptywnych i domaga się zdecydowanego i mocnego ucisku dłoni, np. siada na własnych dłoniach, bardzo mocno zaciska ręce na przedmiotach, uderza rękami w przedmioty o ostrych i bardzo wyraźnych fakturach;
 • ma duże trudności z dostosowaniem siły do określonego zadania ruchowego;
 • ma niezgrabne, mało precyzyjne ruchy dłoni, związane z nieprawidłowym napięciem mięśniowym (nadmiernym bądź zbyt małym) – mocno zaciska kredkę/ ołówek bądź kredki wypadają z dłoni;
 • ma trudności z koordynacją ruchów dłoni, palców i przedramienia;
 • ma zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i obustronnej integracji, co może przejawiać się brzydkim pismem i mało estetycznymi pracami plastycznymi,
 • nie dostosowuje szybkości ruchów rąk do zadania.

Czym jest terapia ręki?

Terapia ręki uczy cierpliwości ,stymuluje koncentrację uwagi i usprawnia pracę ręki. Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb i sprawności każdego dziecka.

Na czym polega terapia ręki?

Polega na wykonywaniu i doskonaleniu różnych czynności manualnych, dostosowanych do wieku i zainteresowań dziecka.

Terapia ręki ma na celu:

 • usprawnianie precyzji ruchów rąk,
 • wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia,
 • wzmacnianie koncentracji,
 • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • przekroczenie linii środkowej ciała.

Ćwiczenia zawsze dobierane są indywidualnie do potrzeb i sprawności każdego dziecka. Zajęcia w grupie 4-6 osób i prowadzone przez dwóch terapeutów.

Trening słuchowy:
diagnoza i terapia metodą IAS Johansen

Indywidualna Stymulacja Słuchu stworzona została przez duńskiego nauczyciela i psychologa dra Kjelda Johansena. Jest programem opierającym się na szczegółowej diagnozie wykonywanej na audiometrze.
 Dzięki tej metodzie możemy pobudzać ośrodki w mózgu odpowiedzialne za przetwarzanie słuchowe specjalnie przygotowaną muzyką instrumentalną. Jest ona tak skomponowana, by obejmować swoim zakresem różne częstotliwości potrzebne do stymulacji słuchowej, dzięki czemu człowiek może nauczyć się słyszeć dźwięki o tej częstotliwości, które wcześniej uchodziły jego uwadze.
 Nawet dziecko, które normalnie słyszy (ma prawidłowy słuch fizjologiczny) może mieć problem z przetwarzaniem bodźców słuchowych.

Trening słuchowy adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych:

 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z zaburzeniami uwagi i percepcji słuchowej,
 • z nadwrażliwością na dźwięki,
 • z zaburzeniami koncentracji uwagi
,
 • z dysleksją i innymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • z trudnościami w nauce matematyki
,
 • z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania słuchowego
,
 • z wadą słuchu
 – z zaburzeniami integracji sensomotorycznej
,
 • z ADHD,
 • z trudnościami w rozumieniu i zapamiętywaniu instrukcji oraz poleceń
,
 • z AUTYZMEM, Zespołem Aspergera i powiązanymi zaburzeniami
,
 • z problemami z zasypaniem, niespokojnym snem
,
 • wspomaga proces nauki języków obcych
.

A także osób dorosłych w sytuacji:

 • osłabionej koncentracji uwagi
,
 • stresu
,
 • okresu przekwitania
,
 • podczas nauki języków obcych
.

Więcej o metodzie IAS Johansen »

Neuroflow:
Aktywny Trening Słuchowy

Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line i jest dostępny platformie internetowej. Dostęp do platformy można uzyskać po przebyciu diagnozy w jednym z certyfikowanych ośrodków/gabinetów Neuroflow, do których należymy.

Neuroflow jest treningiem usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się dziecka.

Jest jednym z nielicznych treningów wyższych funkcji słuchowych opracowanym na podstawie najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny. Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudności do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – trening prowadzony może być w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty.

Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Trening słuchowy składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży.

Konsultacje i porady

Skorzystaj z porady specjalisty i dowiedz się, jak możesz pomóc swojemu dziecku w najlepszy dla niego sposób.